ul. Staszica 4
64-500 Szamotuły;
tel. 577 001 349

biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl
http://szamotuly.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

Zasady korzystania


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 

I. Przepisy ogólne

 1. Biblioteka służy potrzebom nauczycieli wszystkich typów szkół i innych placówek oświatowych oraz wszystkich osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

 2. Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów bibliotecznych. Są odpowiedzialni za wszelkie straty powstałe z ich winy.

 3. Zapisu do Biblioteki dokonuje się na podstawie dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu, zawierającego numer PESEL.

 4. Czytelnik zapisujący się do Biblioteki wypełnia i podpisuje „Zobowiązanie” do przestrzegania Regulaminu Biblioteki, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.

 5. Wszelkie zmiany w danych osobowych należy natychmiast zgłaszać Wypożyczalni.

 6. Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, którą okazuje każdorazowo przy korzystaniu z usług Biblioteki. Karty nie wolno odstępować, ani wypożyczać innym osobom. O jej zagubieniu należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię.

 7. Przy zapisie i odnawianiu karty pobierana jest opłata manipulacyjna, przeznaczona przede wszystkim na wzbogacenie księgozbioru i pokrycie kosztów druków bibliotecznych.

II. Zasady korzystania z Wypożyczalni

 1. Do korzystania ze zbiorów uprawniona jest każda osoba zwana dalej użytkownikiem, legitymująca się ważną kartą biblioteczną.

 2. Potwierdzeniem wypożyczenia dzieła jest elektroniczny ZAPIS w komputerowej bazie bibliotecznej.

 3. Nauczyciel ma prawo wypożyczyć 8 dzieł na 1 miesiąc.

 4. Inni Czytelnicy mają prawo wypożyczyć 5 dzieł na 1 miesiąc.

 5. Jeżeli książka jest nadal potrzebna, można uzyskać przedłużenie terminu wypożyczenia o 1 miesiąc, o ile zgłoszenie nastąpi przed upływem terminu zwrotu.

 6. W przypadku przekroczenia terminu wypożyczenia, Biblioteka pobiera karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 10 groszy od każdego przetrzymanego egzemplarza książki.

 7. Biblioteka monituje użytkowników drogą pocztową, elektroniczną (sms, e-mail) i telefoniczną.

 8. Czytelnik, do którego drogą pocztową zostanie skierowany monit, ponosi koszty jego wysyłki w wysokości 3 złotych.

 9. Biblioteka nie ma obowiązku monitowania użytkowników przetrzymujących książki.

 10. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki użytkownik ma obowiązek wpłacić na konto bankowe Biblioteki ekwiwalent ustalony przez bibliotekarza zgodnie z wewnętrznymi przepisami PBP.

 11. W celu uzyskania podpisu na „obiegówce” (potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką) należy przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument zawierający numer PESEL.

III. Zasady korzystania z Czytelni

 1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy Biblioteki.

 2. Podstawą do korzystania z Czytelni jest aktualna karta biblioteczna.

 3. W Czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia tytoniu i spożywania posiłków.

 4. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody (uszkodzenie książki lub czasopisma), z których korzystał            w Czytelni.

IV. Działalność informacyjna

 1. Biblioteka prowadzi działalność w zakresie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i katalogowej.

 2. Prawo do korzystania z usług informacyjnych ma każdy użytkownik Biblioteki.

V. Przepisy końcowe

 1. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownicy nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu mogą na mocy decyzji Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej           w Poznaniu utracić prawo do korzystania z Biblioteki. Osobie takiej przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora PBP.

 3. Regulamin został przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2011 r.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku. Obowiązuje w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu i we wszystkich placówkach filialnych.

 5. Traci moc Regulamin udostępniania zbiorów z dnia 14 października 2008 roku.